Ny detaljplan

2021-10-04

Joel Thölix, planarkitekt Uddevalla kommun, har per e-post 210927 meddelat att detaljplanen kommer upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-11.

Om den då godkänns finns möjlighet att överklaga i 3 veckor innan den vinner laga kraft.

Bakgrund

Uddevalla kommun påbörjade, med anledning av att vårt område anslutits till kommunalt VA, arbetet med ny detaljplan år 2017. Detta för att utöka byggrätterna och möjliggöra permanentboende.

Detaljplanen har varit ute för samråd vid två tillfällen och föreningen har gett synpunkter vid två tillfällen 2017 och 24 juni 2020. Kommunens senaste granskning av planen har nu pågått i cirka 9 månader. Vid senaste kontakten med handläggaren, i mars 2021, var det uppbart att processen stannat upp och att kommunen inte prioriterar vårt ärende.

Med anledning av detta har styrelsen den 210327 beslutat att tillskriva kommunfullmäktige och begära att ärendet påskyndas och att handläggningstid på 4 år inte är i enlighet med Förvaltningslagen (FL).

 

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev